سیدحمزه ش., و دماری ب. “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 3, ژوئن 2017, صص 223-32, doi:10.22037/ch.v4i3.15555.