زارع المشیری م., و صابر س. “پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, آوریل 2017, صص 127-36, doi:10.22037/ch.v4i2.14949.