محمدی ف., پاکدامن ن., عرشی ش., و کلاهی ع. ا. “نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, اکتبر 2016, صص 270-7, doi:10.22037/ch.v3i4.14636.