خراسانی ف., و شعبانی ز. “مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, می 2017, صص 137-46, doi:10.22037/ch.v4i2.14380.