ترکش دوز ش., و فرخزاد پ. “رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, آوریل 2017, صص 118-26, doi:10.22037/ch.v4i2.14372.