بنفشه افشانس., جنیدی جعفریا., اسرافیلیع., و رضایی کلانتریر. “روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, اکتبر 2016, صص 219-27, doi:10.22037/ch.v3i3.13683.