زمان خانیف., عباچی زادهک., امیدنیاس., ابدیع., و حیدرنیام. “تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, سپتامبر 2016, صص 181-9, doi:10.22037/ch.v3i3.13196.