بهرامیس., راجیم., و بهرامین. “دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, دسامبر 2016, صص 248-55, doi:10.22037/ch.v3i3.13067.