ایمانیس., زارعم., آقا یوسفیع., زارعح., و شقاقیف. “تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, سپتامبر 2016, صص 211-8, doi:10.22037/ch.v3i3.12979.