کیهانف., و صابرس. “پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, سپتامبر 2016, صص 200-1, doi:10.22037/ch.v3i3.12971.