دمیرچیف., و خدابخشی کولاییآ. “بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران)”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, نوامبر 2016, صص 239-47, doi:10.22037/ch.v3i3.12532.