سپهرمنشز., و مروجیس. ع. “سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, اکتبر 2016, صص 228-3, doi:10.22037/ch.v3i3.12201.