جبرائیلی ه., حسنی ج., و حبیبی عسگرآباد م. “نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, مارس 2017, صص 99-109, doi:10.22037/ch.v4i2.11935.