قربانیان ا., محمدلو ه., حبیبی عسگرآباد م., و حسن آبادی ف. “سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, اکتبر 2016, صص 278-8, doi:10.22037/ch.v3i4.11817.