سروستانیع., سید علی تبارس. ه., بامدادس., حبیبی عسگرآبادم., و سعیدیط. “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”. سلامت اجتماعی, ج 4, ش 1, فوریه 2017, صص 15-23, doi:10.22037/ch.v4i1.11745.