محمدعلی پورز., سید علی تبارس. ه., بامدادس., زاده محمدیع., و اعتصامیم. س. “ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES)”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, آگوست 2016, صص 190-9, doi:10.22037/ch.v3i3.11717.