سید علی تبار س. ه., حمیدی ر., قنبری س., زاده محمدی ع., و حبیبی عسگرآباد م. “رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 2, ژوئن 2016, صص 119-26, doi:10.22037/ch.v3i2.11535.