تقوایی نیا ع., رحیمیان بوگر ا., و معاضدیان آ. “نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”. سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, دسامبر 2016, صص 319-2, doi:10.22037/ch.v3i4.10761.