[1]
محمدنژادن. و احمدیع. م., “تحلیل عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر سلامت روان در ایران”, سلامت اجتماعی, ج 2, ش 2, صص 117-126, مارس 2016.