[1]
صافی م. ح., ترکمن نژاد ش., و عرشی ش., “میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392”, سلامت اجتماعی, ج 2, ش 1, صص 64–71, مارس 2016.