[1]
صافیم. ح., ترکمن نژادش., و عرشیش., “میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392”, سلامت اجتماعی, ج 2, ش 1, صص 64-71, مارس 2016.