[1]
ایزدآبادی ب., اکبری ب., و مقتدر ل., “روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی ”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 4, صص 30–41, آوریل 2024.