[1]
محبی م. و نویدی مقدم م., “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران ”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 3, صص 51–62, جولای 2023.