[1]
نقوی ژ., عینی پور ج., و اکبری ب., “بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 2, صص 1–12, می 2023.