[1]
عنبری ا., اکبری ب., صادقی ع., و مافی م., “روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی”, سلامت اجتماعی, ج 10, ش 1, صص 15–27, آوریل 2023.