[1]
قائدی ا. و طباطبائی ح., “مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما”, سلامت اجتماعی, ج 9, ش 5, صص 1–9, ژانویه 2023.