[1]
نظری چافجیریم., ابوالقاسمیش., و زربخش بحریم., “رابطه سبک های دلبستگی و سرمایه روان شناختی با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد دچار آسیب شنوایی”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, صص 30-42, اکتبر 2021.