[1]
حدادی مقدمح., ابوالقاسمیش., و تیزدستط., “رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, صص 1-16, سپتامبر 2021.