[1]
قاسمیا., مسچیف., اصغرپورم., و سوداگرش., “اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, صص 55-68, دسامبر 2021.