[1]
صادق نیاگ., زربخش بحریم., و قربان شیرودیش., “اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 4, صص 81-91, دسامبر 2021.