[1]
بوستانی کاشانیا., خدابخشی کولاییآ., داوودیح., و حیدریح., “اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج”, سلامت اجتماعی, ج 8, ش 2, صص 232-246, می 2021.