[1]
محمدزاده ابراهیمیع. و رحیمی پردنجانیط., “رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی”, سلامت اجتماعی, ج 5, ش 3, صص 263-272, سپتامبر 2018.