[1]
کاظمی س., “کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 76–78, آوریل 2017.