[1]
شریعت س. و منشئی غ., “الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 90–98, مارس 2017.