[1]
سیدحمزه ش. و دماری ب., “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 3, صص 223–232, ژوئن 2017.