[1]
سیدحمزهش. و دماریب., “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 3, صص 223-232, ژوئن 2017.