[1]
زر ع., کران خسروی پ., و احمدی م. ا., “شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 79–89, مارس 2017.