[1]
زارع المشیری م. و صابر س., “پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 127–136, آوریل 2017.