[1]
محمدی ف., پاکدامن ن., عرشی ش., و کلاهی ع. ا., “نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 270–277, اکتبر 2016.