[1]
خراسانی ف. و شعبانی ز., “مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 137–146, می 2017.