[1]
ترکش دوز ش. و فرخزاد پ., “رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 118–126, آوریل 2017.