[1]
بنفشه افشانس., جنیدی جعفریا., اسرافیلیع., و رضایی کلانتریر., “روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 219-227, اکتبر 2016.