[1]
موسوی ه. س. و خدابخشی کولایی آ., “اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 261–269, اکتبر 2016.