[1]
زمان خانیف., عباچی زادهک., امیدنیاس., ابدیع., و حیدرنیام., “تحلیل وضعیت سلامت اجتماعی در استانهای کشور جمهوری اسلامی ایران”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 181-189, سپتامبر 2016.