[1]
بهرامیس., راجیم., و بهرامین., “دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 248-255, دسامبر 2016.