[1]
ایمانیس., زارعم., آقا یوسفیع., زارعح., و شقاقیف., “تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 211-218, سپتامبر 2016.