[1]
کیهانف. و صابرس., “پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 200-210, سپتامبر 2016.