[1]
دمیرچیف. و خدابخشی کولاییآ., “بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران)”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 239-247, نوامبر 2016.