[1]
جبرائیلی ه., حسنی ج., و حبیبی عسگرآباد م., “نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 2, صص 99–109, مارس 2017.