[1]
قربانیان ا., محمدلو ه., حبیبی عسگرآباد م., و حسن آبادی ف., “سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 278–288, اکتبر 2016.