[1]
سروستانی ع., سید علی تبار س. ه., بامداد س., حبیبی عسگرآباد م., و سعیدی ط., “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 1, صص 15–23, فوریه 2017.