[1]
سروستانیع., سید علی تبارس. ه., بامدادس., حبیبی عسگرآبادم., و سعیدیط., “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”, سلامت اجتماعی, ج 4, ش 1, صص 15-23, فوریه 2017.